create your own site for free

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA

L'energia fotovoltàica aprofita la llum solar per generar energia elèctrica (procés conegut com efecte fotoelèctric). Es pot aplicar a tots els nivells: desde petites instal·lacions de panels fotovoltàics domèstiques fins a grans camps de captació capaces de generar potències de l'ordre de centenars de MW.

Avantatges:

  • L'energia solar no contamina.
  • Utilitza el recurs natural que presenta menor aleatorietat. És el més constant i previsible.
  • Resulta idea per dotar d'electricitat a les zones aïllades on no arriba la xarxa elèctrica.
  • El cost de la tecnologia és econòmic i tendeix a disminuir.
  • En zones urbanitzades no requereix cap tipus d'espai addicional (instal·lació a les cobertes).
  • Es tracta d'una tecnologia molt madura.
Mobirise

A diferència dels panels solar tèrmics, l'energia fotovoltàica basa el seu funcionament en la llum. Això significa que  aquesta tecnologia és capaç d'aprofitar tant la radiació directa, la difosa en l'atmòsfera, com la reflexada des del propi terra. Per aquest motiu, els dies ennuvolats, les aplicacions fotovoltàiques segueixen funcionant (tot i que la seva capacitat de producció pot veure's afectada).


Mobirise

La suma de tota aquesta energia solar recau sobre el material semiconductor (que acostuma a ser silici degut a la gran abundància d'aquest element), un material capaç de comportar-se com un conductor elèctric si rep energia suficient. En cas que així sigui, els electrons que formen els seus enllaços covalents poden desprendre's per formar un corrent elèctric.

Mobirise

Quan diem que la tecnologia fotovoltàica és una tecnologia ja madura no només ens referimm a l'evolució que ha sofert a través dels anys (l'eficiència de la cèl·lula fotovoltàica ha augmentat des d'un 1% l'any 1883 fins un 18% avui en dia). Diem això degut a la disminució progressiva del cost de la pròpia tecnologia, la qual permet amortitzar la inversió en molts pocs anys.

No només el cost de la potència instal·lada ha disminuït de manera molt significativa (fins a un 80% des de 2009 fins a 2015) sinó que també ho ha fet el cost dels dispositius necessaris per a la seva utilització (inversors, cablejat, etc.), el cost de fabricació i el manteniment dels equips.

Mobirise

A més a més les previsions diuen que el preu de la tecnologia fotovoltàica seguirà baixant els propers anys. Per això podem disposar d'una tecnlogia capdavantera en generació d'energia a un cost mínim.

Mobirise
Adreça

Pl. Cultura, 12                     
08227 Terrassa
Barcelona

Contacte

Envia'ns un email
Telf: (+34) 93 143 90 06
Telf: (+34) 637 583 031