AVISO LEGAL Y PRIVACIDAD

1.- INFORMACIÓ GENERAL

Informació general per donar compliment a la Llei d’ Internet 34/2002.

Titular: Marc Gasol

NIF: 00000000A

Adreça: Plaça Cultura, 12, Terrassa, 08227

Marc Gasol és propietari del nom del domini i pàgines a Internet a les que s’accedeix des de l’adreça www.mgmenergiasrenovables.com


2.- CONDICIONS D’ÚS

a. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web www.mgmenergiasrenovables.com que Marc Gasol posa gratuïtament a disposició dels usuaris de internet a fi de proporcionar informació sobre els productes, serveis i preus de www.mgmenergiasrenovables.com. L’accés al mateix implica l’acceptació sense reserves .


b. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web sols i exclusivament si es fa amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació pública.


c. La totalitat d’aquesta pàgina web (textos, fotografies, logotips, botons, arxius, combinacions de colors, estructura i presentació dels continguts) es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre la propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web i de qualsevol dels continguts sense el permís exprés i per escrit de Marc Gasol.


d.Marc Gasol es reserva el dret a modificar l’oferta comercial del lloc web en qualsevol moment i a mantenir el contingut actualitzat sense obligar-se a assegurar una actualització plena. Marc Gasol no assegura la inexistència de interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web, encara que desenvoluparà els millors esforços per evitar-los.


3.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

a. S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si polsa el botó ’ACEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades.

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemats a la Base de Dades, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.


b. L’usuari i/o client dewww.mgmenergiasrenovables.com es compromet en tot moment a facilitar informació verídica sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i/o sol·licituds d’informació o compra.


c. En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d’origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per a formalitzar la compra.


4.- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Se entén com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L’usuari accepta aquestes condicions d’ús.


4.1- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquest web i en els nostres blogs de continguts que ataquin els principis enumerats a continuació reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions procedeixin en dret contra els responsables de la seva publicació:


a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidores o usuàries.

c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre circumstància personal o social.

d. La protecció de la joventut i de la infància.

e. El respecte a la autonomia de la voluntat de l’afectat.

f. El respecte a la propietat intel·lectual de lo publicat.

g. En general, el respecte a la legalitat vigent.


4.2.- PARTICULARS

USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.


USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple opinions a través del seu facebook) que Marc Gasol ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de per:


a. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Marc Gasol, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.


b. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Marc Gasol es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Marc Gasol no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Marc Gasol és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de Marc Gasol.


6.- RESPONSABILITAT

Marc Gasol no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de     mgmenergiasrenovables.com a través d'enllaços.


7.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Marc Gasol podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Una vegada modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.


8.- CONTRACTACIÓ DE CONTINGUTS

L'Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ al començament del procediment de contractació de productes, serveis, o continguts, a aquestes condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.


L'Usuari haurà de seguir les indicacions fetes al Portal per poder accedir al visionat dels vídeos, o àudios. Una vegada contractat el SERVEI, l'Usuari accedirà directament al seu compte.


Marc Gasol remetrà a l'Usuari mitjançant email el justificant de pagament, en el cas que el SERVEI contractat a mgmenergiasrenovables.com així ho requereixi. En cas de requerir factura, l'Usuari haurà de sol·licitar-la a administrador@mgmenergiasrenovables.com mitjançant l'email de contacte. El justificant així com aquestes condicions són susceptibles d'arxivar-se i imprimir-se. L'Usuari té l'opció de disposar del mateix en suport paper mitjançant la impressió de l'arxiu que ho conté, i obtenir així la justificació escrita de la contractació efectuada.


Com a contraprestació per la contractació del SERVEI, l'Usuari estarà obligat a satisfer el preu establert per al mateix, més els impostos aplicables, si escau, tot això d'acord amb les tarifes vigents per al Servei a cada moment, inclosos els casos en els quals l'Usuari es pugui beneficiar d'alguna de les promocions que puguin existir en la URL del Servei en el moment de la contractació del mateix.


El preu de cada compra haurà de pagar-se per l'Usuari, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, compte de paypal associada al titular que contracta el SERVEI així com altres mètodes de pagament exclusius per a un determinat país.


Marc Gasol exclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades per l'usuari en ocasió del pagament de les seves compres i subscripcions electròniques mitjançant targeta de crèdit o dèbit, en la mesura en què el tractament d'aquesta informació i dades no es trobi sota el control de Marc Gasol Sense perjudici de l'anterior, l'Usuari pot comprovar que Marc Gasol ha adoptat els nivells de seguretat de protecció legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades.


A causa de la naturalesa dels productes comprats, d'acord amb la llei vigent l'Usuari no té dret a la resolució de la compra i a la devolució del preu pagat.


9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPENTENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.